Regulamin uczestnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

W PROJEKCIE „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY – DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KADRY NAUCZYCIELSKIEJ I UCZNIÓW POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŚWIDNIKU”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin Projektu stosuje się do Uczestników/-czek, biorących udział w Projekcie „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”.
2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt, o którym mowa w ust. 1.
3. Zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:
Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – Powiat Świdnicki/Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik.
Biuro Projektu – biuro znajduje się w pokoju nr 003 w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Szkolnej 1 w Świdniku.
Biuro Rekrutacji – punkt konsultacyjny na terenie szkoły (PCEZ ul. Szkolna 1 w Świdniku), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w sekretariacie (pokój nr 001).
Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – dokument, stanowiący wyrażenie zgody na udział w Projekcie.
Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat/-ka, ubiegając się o zakwalifikowanie do Projektu, ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/Biura Projektu.
Kandydat/-ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie.
Komisja Rekrutacyjna – komisja odpowiedzialna za wyłonienie, spośród Kandydatów, grupy Uczestników-/czek Projektu.
Partner – SYNTEA S. A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
4. Projekt – tj. Projekt pn. „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Uczestnik/-czka Projektu/UP – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie przez Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, która zadeklarowała udział w Projekcie, podpisując stosowne (określone Regulaminem) dokumenty.
Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego – dokument, stanowiący wyrażenie zgody na udział ucznia w Projekcie, który nie ukończył 18 lat.
5. Strona internetowa Projektu: www.noweumiejetnosci.pcez.pl
6. Kierownik Projektu: Anna Goral; Koordynator Projektu: Magdalena Seredyn, e-mail: magdalena.seredyn@pcez.pl; Specjalista ds. Informatycznych: Piotr Drzewiński, e-mail: info@pcez.pl, tel. 81 751-26-71.
7. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania rekrutacji i warunki uczestnictwa w Projekcie „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” oraz prawa i obowiązki Uczestników/-czek Projektu.
1. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie, zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać pisemnej akceptacji wszystkich jego postanowień.
2. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie, podlega procesowi rekrutacji, który opisany został w § 4 niniejszego Regulaminu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu.

§ 2
Informacje o Projekcie

1. Projekt „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
2. Projekt „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLU.12.04.00-06-0017/16, podpisanej z Województwem Lubelskim.
3. Projekt „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” jest Projektem partnerskim. Liderem projektu jest Powiat Świdnicki/Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Partnerem Projektu jest: SYNTEA S.A., z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412.
4. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2018 r.
5. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku do 31.08.2018 r. mierzona poprzez wyniki badań wśród pracodawców lokalnego rynku pracy. Projekt skierowany jest do 146 uczniów (29 kobiet i 117 mężczyzn) i 18 nauczycieli przedmiotów zawodowych (8 kobiet i 10 mężczyzn).
6. Celem szczegółowym Projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej PCEZ poprzez realizację certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym dla 146 uczniów. Dostosowanie kwalifikacji 18 nauczycieli PCEZ do wymogów aktualnego rynku pracy w formie szkoleń i staży podyplomowych. Zwiększenie szans na zatrudnienie 100 uczniów PCEZ poprzez realizację staży we współpracy z pracodawcami. Dostosowanie oferty kształcenia PCEZ poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.
1. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
2. Projekt obejmuje wsparciem:
 szkołę/placówkę kształcenia zawodowego:
o Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku
 18 nauczycieli przedmiotów zawodowych:
o 8 kobiet i 10 mężczyzn w PCEZ w Świdniku.
 146 uczniów na kierunkach zawodowych:
o 29 kobiet i 117 mężczyzn w PCEZ w Świdniku.
3. O udział w Projekcie, mogą się ubiegać wyłącznie osoby, uczęszczające do szkoły objętej wsparciem na kierunkach kształcenia zawodowego lub zatrudnione w szkole objętej wsparciem i będące jednocześnie nauczycielami przedmiotów zawodowych.
4. W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń i kursów, prowadzących do rozwoju kompetencji zawodowych i zdobycia nowych uprawnień, kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy (staże/praktyki).
5. Każdy Uczestnik Projektu (dot. uczniów) będzie zobowiązany do przejścia kompletnej ścieżki wsparcia, tj. doradztwa zawodowego, uczestnictwa w szkoleniu tzw. miękkim i twardym, odbycia stażu/praktyki.

§ 3
Zasady organizacji i uczestnictwa w Projekcie

1. Zajęcia będą realizowane na terenie województwa lubelskiego.
2. Zajęcia będą prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani z właściwym wyprzedzeniem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń oraz zmiany miejsca szkolenia oraz powiadomi Uczestnik Projektu o wszelkich zmianach z właściwym wyprzedzeniem.
4. Pomieszczenia, w których realizowane będą szkolenia oraz materiały udostępniane Uczestnikowi Projektu, będą dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.
5. Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn. Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali żadnych stereotypów związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym i ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i kulturową oraz wyznaniem.
6. Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne.
7. Podczas realizacji zadań projektowych, nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją, sprawuje Kierownik Projektu.
8. Zasady odbywania stażu/praktyki w ramach Projektu będą zawarte w odrębnej umowie o staż.

§ 4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w Projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.
2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych łącznie 164 Uczestników Projektu, w tym 146 (29 kobiet i 117 mężczyzn) uczniów i 18 (8 kobiet i 10 mężczyzn) nauczycieli ze szkoły objętej wsparciem.
3. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie od 01.09.2017 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc.
4. Kwalifikacji Uczestników/-czek do Projektu dokona Komisja Rekrutacyjna.
5. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
6. Uczestnicy Projektu, przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
7. Dokumenty rekrutacyjne, na wzorze przekazanym przez Organizatora Projektu, przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej (w formie skanu) na adres Kierownika Projektu lub Koordynatora wyznaczonego po stronie szkoły. Dokumenty będą przyjmowane także w sekretariacie placówki objętej wsparciem.
8. O wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu do Projektu Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio przez nauczycieli, a nauczyciele przez dyrekcję.
9. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
9.1. Etap I – Ogłoszenie naboru:
9.1.1. Zaproszenie Kandydatek/-ów do udziału w Projekcie poprzez akcję promocyjną, przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia, podczas spotkań z nauczycielami, uczniami i ich Rodzicami lub Opiekunami prawnymi. Rekrutacja będzie prowadzona także w sposób pasywny, tj. w formie plakatów i informacji, umieszczanych na stronie internetowej, dedykowanej na potrzeby Projektu i stronach internetowych szkół objętych wsparciem. W przypadku problemów z rekrutacją, nastąpi intensyfikacja działań promocyjnych, poprzez organizowanie dodatkowych spotkań z rodzicami, zaangażowanie większej ilości nauczycieli.
9.2. Etap II – Rekrutacja i zebranie zgłoszeń:
9.2.1. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych :
a) prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:
• formularz rekrutacyjny
• zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego
• karta preferencji (fakultatywnie)
b) oraz dostarczenie kopii dokumentów:
• orzeczenia o niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu – tylko osoby niepełnosprawne
Niezłożenie przez Kandydata/-tkę w/w dokumentów skutkuje utratą przez niego/nią prawa udziału w Projekcie.
9.2.2. Dokumenty rekrutacyjne, według wzoru Organizatora Projektu, dostępne są w Biurze Projektu, w Biurach Rekrutacji lub na stronie internetowej Projektu www.noweumiejetnosci.pcez.pl i będą przyjmowane osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą e-mail (w formie skanu) na adres magdalena.seredyn@pcez.pl lub na inny, podany przez Koordynatora Projektu po stronie szkoły.
9.2.2. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
9.2.3. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne, opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem potencjalnego Uczestnika/ czki i/lub jego/jej Rodzica/Opiekuna prawnego (w sytuacji, gdy Uczestnik/ czka Projektu nie posiada zdolności do czynności prawnych).
9.2.4. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego.
9.3. Etap III – weryfikacja kwalifikowalności UP:
9.3.1. Warunkiem kwalifikowalności Uczestnika/-czki Projektu jest:
a) spełnienie wymogów formalnych – złożenie w terminie kompletu, prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych i oświadczeń (w przypadku osób poniżej 18 lat także oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego),
b) uczęszczanie do szkoły objętej wsparciem na kierunkach kształcenia zawodowego lub bycie nauczycielem w szkole objętej wsparciem,
c) uzyskanie danych o Uczestniku/-czce, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, tj. m. in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,
d) uzyskanie zobowiązania osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji na rynku pracy, do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
9.3.2. Dodatkowymi kryteriami punktowymi będą:
a) płeć (Kobieta – 2 pkt),
b) niepełnosprawność (3 pkt za okazane zaświadczenia),
c) pozostawanie przez co najmniej 1 rodzica bez pracy (zaświadczenie, oświadczenie – 1 pkt),
d) niższy, niż dyplomowany, stopień awansu zawodowego (1 pkt) ,
e) rekomendacja dyrekcji (1 pkt) ,
f) poziom motywacji do udziału na podstawie ankiety (skala 1-10, wynik pow. 6 pkt – 1 pkt).
9.3.3. Brak uzyskania wszystkich wymaganych danych od Uczestnika Projektu lub jego Rodzica/Opiekuna prawnego (w sytuacji, gdy Uczestnik Projektu nie posiada zdolności do czynności prawnych), uniemożliwia udział w Projekcie danej osoby i traktowanie jej, jako Uczestnika/-czki Projektu.
9.3.4. Osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie, ma możliwość odmowy podania informacji na temat danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej).
9.3.5. Niekompletność danych wrażliwych nie oznacza niekwalifikowalności danego Uczestnika/-czki, z wyjątkiem sytuacji, w ramach której odmowa podania informacji, (dotycząca danych wrażliwych, w przypadku Projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami), skutkuje brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności Uczestnika/-czki oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie.
9.3.6. W przypadku kilku osób spełniających identyczne kryteria, o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data złożenia dokumentów.
9.3.7. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby Uczestników/-czek (164 osoby, w tym 146 (29 kobiet i 117 mężczyzn) uczniów i 18 (8 kobiet i 10 mężczyzn) nauczycieli).
9.3.8. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej UP według kolejności zgłoszeń.
9.4. Etap IV – Otrzymanie statusu UP:
9.4.1. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką Projektu w momencie złożenia, oprócz dokumentów rekrutacyjnych, dodatkowych deklaracji i oświadczeń:
a) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
b) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z deklaracją, dotyczącą obowiązku przekazania informacji na temat sytuacji Uczestnika/-czki, do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.
9.4.2. Niezłożenie przez Kandydata/-kę w/w dokumentów skutkuje utratą przez niego/nią prawa udziału w Projekcie.
9.4.3. W przypadku, gdy Kandydat/-ka nie posiada zdolności do czynności prawnych, dopuszczalne jest złożenie deklaracji i oświadczeń w imieniu Kandydata/-ki przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
9.4.4. W/w deklaracje i oświadczenia są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.noweumiejetnosci.pcez.pl.
9.4.5. W/w dokumenty, na wzorze przekazanym przez Organizatora Projektu, przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu i Biurach Rekrutacji, za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej (za pomocą skanu) na adres Kierownika Projektu lub Koordynatora wyznaczonego po stronie szkoły. Dokumenty będą przyjmowane także w sekretariatach placówek objętych wsparciem.
9.4.6. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
9.4.7. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego.
9.5. Etap V – Rozpoczęcie wsparcia:
9.5.1. Przekazanie Uczestnikowi Projektu informacji na temat wsparcia w Projekcie.
9.5.2. Przekazanie harmonogramów szkoleń.
9.5.3. Przekazanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych.

§ 5
Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

1. Uczestnik/-czka Projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach i kursach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu.
3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/-a jest do przestrzegania zasad, obowiązujących
na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
4. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do punktualności i rzetelności.
5. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu,
w czasie jego trwania.
6. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji, związanej
z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora, a związanych z realizacją Projektu.
7. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu.
8. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
9. Uczestnik/-czka Projektu zobowiązuje się do informowania Kierownika Projektu o każdej zmianie danych osobowych, czy danych, dotyczących miejsca zamieszkania.
10. Uczestnik/-czka Projektu w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie, przekaże Organizatorowi dane, dotyczące statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
11. Udział w Projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 6
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w Projekcie

1. Uczestnik/-czka Projektu, po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu, uzyska zaświadczenie o jego ukończeniu i certyfikat w przypadku zdania egzaminu końcowego. W celu otrzymania w/w dokumentów, Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do uczestnictwa w minimum 80% przewidzianych programem zajęć, pod rygorem skreślenia z listy Uczestników, chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe.
2. Wszelkie nieobecności, przekraczające dopuszczalny limit, wymagają uzasadnienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, Uczestnik/-czka Projektu zobowiązany/-a jest do dostarczenia do Biura Projektu/Kierownika Projektu zwolnienia lekarskiego w przeciągu 5 dni roboczych.
3. Nieuzasadnione przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika Projektu z dalszego uczestnictwa w Projekcie.
4. Uczestnik/-czka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez przekazanie Organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie (osobiście, faksem, pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego w Świdniku, ul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik lub mailem).
5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 4 powyżej, mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego/nią zasad niniejszego Regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.
7. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie, utraci prawo uczestnictwa w Projekcie lub zostanie skreślony z listy Uczestników Projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy/ a Kandydat/-ka z listy rezerwowej, który/-a zadeklaruje chęć udziału w Projekcie i spełni wymogi określone w § 2 ust. 9.
8. Jeżeli Uczestnik Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach Projektu, Organizator może zobowiązać Uczestnika/ czkę Projektu do zwrotu kosztów szkolenia, proporcjonalnie do odbytego wsparcia.
9. Organizator może odstąpić od obciążenia Uczestnika Projektu kosztami, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem (np. zmiana miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, zmiana miejsca pracy, itp.).
10. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik/-czka jest zobowiązany/ a do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Administratorem danych osobowych jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.
3. Wnioskodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik/-czka Projektu jest zobowiązany/-a do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu: www.noweumiejetnosci.pcez.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie
w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji Projektu, a także
w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, w sytuacji zmiany Wytycznych i innych dokumentów programowych lub w innych uzasadnionych przypadkach.
4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Organizator powiadomi Uczestników/-czki Projektu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bądź elektronicznej, o wszelkich zmianach, dotyczących zasad i warunków wsparcia i uczestnictwa w Projekcie. Projektodawca zamieści również odpowiednie informacje na stronie internetowej Projektu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia wynikające z Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020, obowiązujące Wytyczne programowe, dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r. i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

Załączniki:

Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela;
Zał. nr 2. Formularz rekrutacyjny dla ucznia;
Zał. nr 3. Deklaracja udziału w Projekcie;
Zał. nr 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu;
Zał. nr 5. Zgoda Rodzica-Opiekuna prawnego;
Zał. nr 6. Rezygnacja z projektu;
Zał. nr 7. Ankieta dotycząca chęci uczestnictwa w zajęciach dla uczniów;
Zał. nr 8. Ankieta dotycząca chęci uczestnictwa w zajęciach dla nauczycieli;
Zał. nr 9. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu;
Zał. nr 10. Wykaz szkoleń
Zał. nr 11. Usprawiedliwienie nieobecności